Adwokat od spadków? kogo wybrać?

Spadkiem nazywamy ogół praw i obowiązków, które mają charakter cywilnoprawny i w momencie śmierci spadkodawcy przechodzą na osoby, które uprawnione są do dziedziczenia. Majątek może być dzielony ustawowo, a więc według przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym, lub na podstawie testamentu, jeśli został on wcześniej sporządzony. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie mogą Państwo skorzystać z porady adwokata od spadków w naszej kancelarii z siedzibą w Lublinie.

Spadkobiercy to według obowiązujących zapisów osoby uprawnione do schedy, czyli tzw. masy spadkowej. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze nabywają oni prawo do dziedziczenia. Spadkodawca może dowolnie rozporządzać swoim majątkiem, ma prawo wydziedziczać poszczególnych uprawnionych lub do spadku powoływać obce osoby spoza kręgu ustawowego.

Jeśli przed śmiercią spadkodawca nie zajął się sprawami majątkowymi, obowiązek ten spada na jego bliskich. Zwykle zaczyna się wówczas poszukiwanie testamentu. Może on być sporządzony i spisany własnoręcznie na kartce papieru (nie na komputerze ani maszynie do pisania), czytelnie podpisany, opatrzony datą i ukryty gdzieś w domowym zaciszu. Może też być podyktowany przez spadkodawcę (jeśli z uwagi na stan zdrowia nie może spisać go osobiście) i sporządzony, a następnie odczytany przez urzędnika z urzędu stanu cywilnego lub gminy. Musi też być poświadczony przez dwóch świadków. Konieczne jest, aby na takim testamencie (tzw. allograficznym) widniał czytelny podpis testatora, urzędnika i świadków. Testament może mieć również formę dokumentu notarialnego sporządzanego w kancelarii w obecności notariusza, który podpisuje się pod ostatnią wolą.

Informację o sporządzonym w ten sposób testamencie można bezpłatnie zamieścić w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Treść naszej woli nie zostanie upubliczniona, w spisie znajdzie się tylko wzmianka o tym, że taki dokument sporządzono w konkretnej kancelarii. Do rejestru mogą też trafić testamenty spisane własnoręcznie, muszą one wtedy zostać złożone w depozycie notarialnym. Zobacz też: odrzucenie spadku.

Adwokat od spadków (np. z naszej kancelarii z Lublina) poinformuje Państwa, jak poszukiwać zarejestrowanego dokumentu. Taka możliwość istnieje dopiero po śmierci spadkodawcy, dodatkowo trzeba wnieść odpowiednią opłatę. Dostęp uzyskujemy bardzo szybko, gdyż rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Prawo do wglądu istnieje tylko za pośrednictwem notariusza.

Postanowienie sądu pomaga w szczególnie zawiłych sprawach w ustaleniu, komu przysługuje prawo do dziedziczenia. Prawo do spadku charakteryzuje się tym, że nie ulega przedawnieniu. Warto również pamiętać, że po nabyciu spadku możemy zostać zobowiązani do uiszczenia podatku lub być z niego zwolnieni. Zwykle wszystko zależy od stopnia pokrewieństwa wobec spadkodawcy. Adwokat od spadków z naszej kancelarii w Lublinie wyjaśni Państwu wszelkie wątpliwości, w tym także te dotyczące opłat należnych Urzędowi Skarbowemu.