Skuteczna windykacja Faktur

Klienci, którzy nie opłacają wystawionej faktury, zawsze powodują kłopoty. Przedsiębiorca jest zmuszony do odprowadzenia podatku od przychodu, którego nie uzyskał za wykonaną usługę lub sprzedany produkt. Głównie ta kwestia jest powodem tego, że firmy coraz częściej podejmują profesjonalną drogę windykacji należności za fakturę. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie sprawy do rozwiązania przez kancelarię prawną specjalizującą się w windykacji – tak zwaną kancelarią windykacyjną. Wyłącznie ze strony doświadczonych prawników możemy liczyć na pomoc w odzyskaniu należności, a historie o stosowaniu rozwiązań siłowych są mitem, którego nie warto powtarzać.

Działania kancelarii windykacyjnej rozpoczynają się od przesłania informacji do dłużnika o wysokości zadłużenia w stosunku do wierzyciela. Taki ruch pozwala wręczyć pisemne wezwanie do zapłaty. Jest to dokument, pozwalający podjąć pierwsze poważne działania zmierzające do odzyskania pieniędzy. Koniecznie należy w nim zawrzeć grożące dłużnikowi konsekwencje w przypadku braku spłaty długu w określonym terminie. Otrzymanie takiego pisma jednoznacznie pokazuje dłużnikowi, że wierzyciel podejmuje stosowne działania mające na celu odzyskanie należności. Pod jego wpływem osoby zadłużone często decydują się na podjęcie dialogu zmierzającego do sporządzenia ugody. Warto przygotować ją w sposób zabezpieczający interesy wierzyciela – termin spłaty zadłużenia może zostać przesunięty, ale dłużnik określa zabezpieczenie dla drugiej strony (np. dom, samochód lub zastaw).

Polubowna windykacja nieopłaconej faktury to sposób zdecydowanie najszybszy, najmniej kosztowny i wymagający stosunkowo niewielkiego zaangażowania. Warto starać się, aby odzyskać pieniądze już na tym etapie, ponieważ jako wierzyciel uzyskujemy należność wcześniej, a dłużnik nie jest zmuszony do ponoszenia dodatkowych kosztów (np. prowadzenia procesu sądowego). Warto takie spostrzeżenia przekazać do osoby zadłużonej, aby zachęcić ją do polubownego rozwiązania sporu.

Wystosowanie wezwania do zapłaty poprzez kancelarię prawną robi na dłużniku większe wrażenie. To jednoznaczny sygnał, że wierzyciel nie ma zamiaru czekać na swoją własność i do jej odzyskania wykorzysta wszystkie możliwości. Często pismo opatrzone pieczątką i nazwiskiem prawnika skłania do natychmiastowej opłaty faktury lub kontaktu ze strony dłużnika w celu dojścia do porozumienia i podpisania ugody. W przypadku braku pozytywnego odzewu sprawa kierowana jest na drogę sądową, a to wiąże się z o wiele bardziej skomplikowanymi działaniami i dłuższym czasem windykacji.